Er du pårørende?

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. På denne nettsiden finner du lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Kontaktinformasjon til Gjøvik kommune

Rettigheter og tilbud til pårørende

Gjøvik kommune har følgende tilbud til pårørende etter søknad:

Omsorgsstønad

Hvis du som pårørende har særlig tyngede omsorgsarbeider og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

For mer informasjon om og hvordan søke omsorgsstønad, klikk her

Avlastning

Ved langvarige og tunge omsorgsoppgaver kan man søke om avlastning hos Gjøvik kommune. Innvilgelse og form for avlastning vurderes i hver enkelt sak.

For mer informasjon om og hvordan søke avlastning klikk her

Råd til pårørende

På nettsiden til Pårørendesenteret finner du generelle råd til pårørende:

parorendesenteret.no (ekstern lenke)

Barn som pårørende

Har du barn som pårørende, eller jobber du med barn som pårørende? Da kan disse sidene være svært nyttige:

www.barnsbeste.no

www.snakketoyet.no

Nyttig informasjon - lokalt

Etterlattebrosjyre

Gjøvik kommune har utarbeidet en etterlattebrosjyre. Denne finner du her

Psykisk helse og rus

Møteplass for pårørende, berørte og fagpersoner - ROM for påfyll, informasjon og datoer

NAV

NAV kan yte noe økonomisk bistand ved sykdom i familien. Det er også mulig å søke om tekniske hjelpemidler

Grunn - og hjelpestønad (ekstern lenke)
Sykdom i familien (ekstern lenke)
Hjelpemidler (ekstern lenke)

Frivilligsentralen

Gjøvik Frivilligsentral er en møteplass for personer som har behov for hjelp, eller ønsker å gi hjelp. De har et stort mangfold av aktiviteter og tilbud. Link til Gjøvik Frivilligsentral (ekstern lenke)

Rådgivningstjenesten 65+

Rådgivningstjenesten 65 + har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Målet er at alle planlegger sin bolig- og livssituasjon slik at en kan bo lengst mulig i eget hjem.

Tjenesten ønsker å legge til rette for at pensjonister opprettholder god helse lengst mulig og inspirere til et aktivt liv. Vi ønsker å fokusere på det friske. Våre tilbud har mestring og livsglede i fokus.

Link til Rådgivningstjenesten 65+

Ressurssider

Helsenorge

Her finner du nyttig Informasjon for pårørende, både med tanke på rettigheter, tilbud og kontaktinformasjon dersom du trenger veiledning eller noen å prate med: https://helsenorge.no/parorende(ekstern lenke)

PårørendeSenteret

PårørendeSenteret i Stavanger har en NASJONAL funksjon som tilbyr gratis veiledningstilbud til pårørende og til ansatte som møter pårørende. PårørendeSenteret opererer med en lav "dørterskel" og skal være enkel å oppnå kontakt med enten via telefon eller mail.

Link til Pårørendesenteret finner du her (ekstern lenke)

Link til pårørendeprogrammet finner du her (ekstern lenke)

Pårørendesenteret i Oslo

Pårørendesenteret i Oslo (ekstern lenke) er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende. Tilbudet retter seg spesielt mot pårørende til mennensker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer, men de tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende

Helsedirektoratet - brosjyre om når en av våre nærmeste dør

Brosjyren inneholder praktisk informasjon som etterlatte kan få bruk for når noen i familien dør. Her finner du også råd for å bearbeide sorg i tiden etter et dødsfall.

Link til brosjyre om når en av våre nærmeste dør (ekstern lenke)

Nasjonalforeningen for folkehelsen - demens

Her finner du som pårørende til demente nyttig informasjon - direktelink (ekstern link)

Kreftforeningen

Kreftforeningen har flere aktuelle publikasjoner, blant annet en flott brosjyre som omhandler spørsmål om døden og om å dø hjemme

Link til brosjyren "Spørsmål om døden" (ekstern lenke) 
Link til brosjyre "Å dø hjemme" (ekstern lenke)

Pasient- og brukerombud

Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. Se https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet for mer informasjon

Er du berørt av en annens rusproblem?

I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.
Brosjyren kan du lese her (ekstern lenke)

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker. Du kan lære mer om hva velferdsteknologi er og om mulighetene som finnes ved bruk av velferdsteknolgi i denne e-læringen:
E-læring velferdsteknologi - Første skritt på veien (ekstern lenke)

Har du spørsmål om velferdsteknologi som tilbys i Gjøvik kommune, ta kontakt med Tildeling og koordinering .
Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV (ekstern lenke)

Aktuelle tjenester 

Her finner du lenker til noen aktuelle tjenester fra Helse og omsorg

Dersom du vil klage på et vedtak finner du informasjon og veiledning her:  Klageadgang på kommunale tjenester 

For den helhetlige oversikten over alle våre tjenester trykk her:  Da kommer du til forsiden til Gjøvik kommunes nettsider. Trykk fanen Helse, omsorg og velferd og vis alt.