Boliger til pleie- og omsorgsformål

Kommunen disponerer en rekke boliger, som leies ut til innbyggere med ulike behov for tilrettelegging og omsorgstiltak. Det er en målsetting i kommunens Helse og omsorgsplan at det skal være mulig å bo i egen bolig livet ut.

Omsorgsbolig

er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet. Det er flere typer av botilbud til ulike grupper. Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. Langvarige behov for trygghet og omsorg ivaretas i omsorgsbolig.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for trygghet og mye bistand og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger.

Søknad om omsorgsbolig

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Selvstendig omsorgsbolig tilknyttet omsorgssenter

Leilighet med kjøkken, stue, soverom, bad med plass til vask og tørk av tøy, samt egen bod. Kan passe for personer i alle aldre med ulike bistandsbehov.Tjenester tildeles på timebasis, etter individuell vurdering. Omsorgssenteret har personale på vakt hele døgnet. Det er mulighet for felles måltider i kafeen på omsorgssenteret.

Oversikt over omsorgssentre i Gjøvik

Bokollektiv for personer med demens

Bokollektiv er en form for omsorgsbolig der det er stor grad av fellesskap, med felles matlaging og måltider. Hvert kollektiv består av 5-8 beboere, der hver beboer har en liten, privat boenhet. Kollektivene har tilrettelagte spiserom og felles stue.

Tilrettelagte boliger

Du kan lese mer om tilrettelagte boliger her

Utleieboliger

Utleiebolig kan tildeles til personer som ikke har mulighet for å beholde eller skaffe seg hensiktsmessig bolig selv. Tildeling av utleiebolig skal sette søkeren i stand til å ivareta sin egen omsorg. I utleieboliger er det ikke fast tilknyttet bemanning.

Søknad om utleiebolig

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 22. februar 2016
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76