Boliger til pleie- og omsorgsformål

Kommunen disponerer en rekke boliger, som leies ut til innbyggere med ulike behov for tilrettelegging og omsorgstiltak. Det er en målsetting i kommunens Helse og omsorgsplan at det skal være mulig å bo i egen bolig livet ut.

Omsorgsbolig

er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet. Det er flere typer av botilbud til ulike grupper. Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. Langvarige behov for trygghet og omsorg ivaretas i omsorgsbolig.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for trygghet og mye bistand og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger.

Søknad om omsorgsbolig

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Selvstendig omsorgsbolig tilknyttet omsorgssenter

Leilighet med kjøkken, stue, soverom, bad med plass til vask og tørk av tøy, samt egen bod. Kan passe for personer i alle aldre med ulike bistandsbehov.Tjenester tildeles på timebasis, etter individuell vurdering. Omsorgssenteret har personale på vakt hele døgnet. Det er mulighet for felles måltider i kafeen på omsorgssenteret.

Oversikt over omsorgssentre i Gjøvik

Bokollektiv for personer med demens

Bokollektiv for personer med demens er omsorgsbolig med fast døgnbemanning. Bokollektivene er delt inn i mindre enheter med 5-8 beboere pr enhet.  Beboer har sin egen private boenhet, men det er stor grad av fellesskap med alle måltider sammen og tilrettelagte aktiviteter. Beboer får vedtak om helsehjelp og praktisk bistand ut fra deres hjelpebehov. Bokollektiv finnes i Sørbyen, Nordbyen, Åslundmarka og Biri. Demensdiagnose må foreligge ved søknad.

Tilrettelagte boliger

Du kan lese mer om tilrettelagte boliger her

Utleieboliger

Det er NAV Gjøvik som håndterer disse boligene. Utleiebolig kan tildeles til personer som ikke har mulighet for å beholde eller skaffe seg hensiktsmessig bolig selv. Tildeling av utleiebolig skal sette søkeren i stand til å ivareta sin egen omsorg. I utleieboliger er det ikke fast tilknyttet bemanning.

Se NAV Gjøvik for mer informasjon og for søknadsskjema

 

Sist endret: 17. januar 2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76