PPT - logoped

Pedagogisk-psykologisktjeneste (PPT)

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for utvikling og læring til barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

Brosjyre med info om logopedtjenesten (2016)

Vi bistår også i saker der voksne har utvidet behov for tilrettelegging i forbindelse med sin grunnskoleopplæring. Vårt mål er at alle, uansett forutsetninger, skal få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser og oppnå maksimalt læringsutbytte. PP- tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5.

Henvisning PPT og Logoped - barn

Henvisning av voksne til PPT

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenestetn og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjon av barnet/eleven, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpassninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere viderehenvisning til ulike statlige kompetansesentra.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten driver systemrettet arbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste kontaktmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte rådgivning.

Logopedtjeneste

Rutine ved henvisning til logoped

 • Henvendelse til logopedtjenesten. Den det gjelder, foreldre, pårørende, barnehage, skole, helse- og omsorgstjenesten kan henvise til logopedtjenesten. 

  Henvisning PPT og Logoped - barn

  Henvisningsskjema til Logopedtjenesten - voksne

  Skjemaene kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, logopedtjenesten, helsestasjon og barnehage/skole
 • Logopedtjenesten fordeler sakene seg imellom og tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Ved ventelister vurderer logopedtjenesten henvisning av voksne til privat logopedtjeneste.

Hva skal følge søknaden

 • Eventuelle tidligere utredninger og sakkyndige uttalelser
 • Henvisning fra lege dersom det foreligger

Søker må være bosatt i Gjøvik kommune.

Gratis tjeneste

Alle tjenester hos PPT og logopedtjenesten er gratis.

Sist endret: 20. november 2015
Pedagogisk-psykologisktjeneste

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00